နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

စက်မှုအီလက်ထရောနစ်

အင်ဂျင်နီယာဌာန

  • ကထိက (၂)
  • လက်ထောက်ကထိက (၂)

Motto of MC Department (MM)

"လူမှုဘဝမြင့်မားဖို့ Mechtronic နည်းပညာဖြင့်မြှင့်တင်စို့"
အခန်းအမှတ် (၁/၂၅) ၊ မြေညီထပ်၊ ပင်မဆောင်ဝင်ပေါက် ဘယ်ဖက်ခြမ်း

သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော သင်တန်းများ:

*အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှုအီလက်ထရောနစ်)

စက်မှုအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန ရှိ ဆရာ ၊ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ရာထူးဘွဲ့ဖုန်းနံပါတ်Email လိပ်စာ
၁။ဦးသန်းနိုင်မင်း ကထိကဌာနမှူးB.E (Mech)၀၉-၇၈၄၂၄၄၃၅၅thannaingmin @gmail.com

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း